Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)

Какво направихме: Подвижна стелажна система за книгохранилището към библиотеката на УАСГ.

Договор № BG161PO001/1.1.-07/2009/003 по ОПРР/ „Доставка на специализирано оборудване и дълготрайни нематериални активи за библиотечeн център на УАСГ“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)
Затвори
×

Cart