Медицински университет София

Какво направихме: Подвижна библиотечна стелажна система за книгохранилището към библиотеката на Медицински Университет – София.

ПРОЕКТ “Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ – гр.София” договор № BG161PO001/1.1-07/2009/012 съгласно схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009” по ОПРР, Приоритетна ос 1 ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 ”Социална инфраструктура”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Медицински университет София
Затвори
×

Cart